Sual-cavab

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində təsbit edilmiş cinayətlərin törədilməsi nəticəsində birbaşa və ya dolayı yolla əldə olunmuş hər hansı pul vəsaitləri, daşınar və ya daşınmaz, maddi və ya qeyri-maddi əmlak, mülkiyyət hüquqlarını təsdiq edən hüquqi sənədlərdir.
– kredit təşkilatları;
– sığortaçı, təkrarsığortaçı və sığorta vasitəçiləri;
– lizinq xidmətləri göstərənhüquqi şəxslər;
– pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə məşğul olan poçt xidməti göstərən müəssisələr və digər təşkilatlar;
– lombardlar;
– investisiya fondları və bu fondların idarəçiləri;
– öz fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi vəsait alan, toplayan, verən və ya vəsait köçürən hər hansı qeyri-hökumət təşkilatı və ya dini təşkilat;
– valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər
– qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cümlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya digər məişət məmulatlarının alqı-satqısı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxslər
– lotereya və idman mərc oyunları təşkilatçıları
– daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxslər
– notariuslar, vəkillər,
– hüquq xidmətləri, mühasibat və vergi məsləhəti xidmətləri, auditor xidmətləri göstərən şəxslər
Cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitləri və ya digər əmlakın əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlətmək və ya cinayət törətmiş şəxsin məsuliyyətdən yayınması üçün ona kömək etmək məqsədilə belə pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın konversiyası və ya köçürülməsi, yaxud həmin məqsədlərlə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərindən və ya digər əmlakdan istifadə etməklə maliyyə əməliyyatlarının və ya digər əqdlərin həyata keçirilməsi, yaxud cinayət yolu ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitləri və ya digər əmlakın həqiqi xarakterinin, mənbəyinin, yerinin, onlara sərəncam verilməsinin, onların yerdəyişməsinin, belə pul vəsaitləri və ya digər əmlaka olan hüquqların və ya onların kimə məxsus olmasının ört-basdır edilməsi və ya gizlədilməsidir.
Şübhəli əməliyyata dair məlumat həmin əməliyyatın icra olunmasından əvvəl təqdim edilməlidir. Əməliyyatın icra olunmaması mümkün deyildirsə və ya əməliyyatın icra olunmamasının benefisiarın müəyyənləşməsinə maneə yaradacağı məlumdursa, monitorinq iştirakçıları əməliyyatın icrasından dərhal sonra Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat verməlidirlər.
Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, habelə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi şəxslərlə bağlı əməliyyatlar heç bir halda icra olunmamalıdır.
Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən əməliyyatın dayandırılması barədə göstəriş 2 iş günü ərzində təqdim olunmadıqda həmin əməliyyat icra oluna bilər.
Xeyr. Xüsusi indikatorlarda nəzərdə tutulmuş meyarlar hər hansı bir əməliyyatda formal cəhətdən mövcud olsa da, lakin əməliyyat və müştərinin fəaliyyəti çirkli pulların yuyulması və ya terrorçuluğun maliyyələşdiririlməsi ilə bağlı olmasına şübhə yaratmırsa, monitorinq subyektləri tərəfindən «müştərini tanı» prinsipinə riayət olunmaqla əməliyyat daha ətraflı araşdırılmalıdır. Bu halda məlumatların Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi tələb olunmur.
Məlumatlar «Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları»na 1 nömrəli əlavədə nəzərdə tutulmuş xüsusi formaya daxil edilir və aşağıdakı vasitələrlə təqdim olunur: monitorinq iştirakçısının və monitorinqdə iştirak edən digər şəxsin məsul şəxsi tərəfindən imzalanmış və möhürlə təsdiq edilmiş kağız daşıyıcıda; gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilmiş elektron daşıyıcıda.
Məlumatlar kağız daşıyıcıda aşağıdakı qaydada təqdim olunur: məlumat bütövlüyü pozulmadan açılması mümkün olmayan və işıq keçirməyən kağızdan hazırlanmış zərfə qoyularaq möhürlənir; zərfin üz tərəfinin yuxarı sol küncündə monitorinq iştirakçısının və monitorinqdə iştirak edən digər şəxsin adı, ünvanı və məlumatın müvafiq forma üzrə nömrəsi qeyd olunur – zərfə iki və ya daha artıq sayda məlumat qoyulduqda, hər bir məlumatın nömrəsi ardıcıl şəkildə qeyd olunur; zərfin üz tərəfinin aşağı sağ küncündə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin adı və ünvanı qeyd olunur; zərfin üz tərəfinin yuxarı sağ küncündə «MƏLUMAT» qeydi aparılır; zərf rəsmi təqdimetmə qaydasında xüsusi rabitə və ya sifarişli poçt rabitəsi vasitəsilə bildirişli məktubla Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərilir.
Məlumatların təqdim olunması formasında «ulduz» işarəsi ilə qeyd olunmuş bəndlərin doldurulması icbaridir. Həmin bəndlər doldurulmadıqda, forma qəbul olunmur və geri qaytarılır.
Eyniləşdirmə proseduru müştərinin, benefisiarın və nümayəndənin şəxsiyyətinin, hüquq qabiliyyətinin, təmsilçilik səlahiyyətinin və işgüzar fəaliyyətinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlərin məcmusudur. Verifikasiya proseduru etibarlı mənbələr vasitəsilə müştəri, benefisiar və səlahiyyətli nümayəndə barəsində əldə edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının həqiqiliyinin müəyyən edilməsi məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərin məcmusudur.
Fiziki şəxsin eyniləşdirilməsi onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd əsasında həyata keçirilir.
Bütün monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən şəxslər cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı daxili nəzarət sistemini hazırlamalı və həyata keçirməlidirlər.
Xeyr. Məlumat xarici dövlətin müvafiq səlahiyyətli orqanına o şərtlə verilir ki, həmin məlumatdan sorğuda göstərilməyən məqsədlər üçün istifadə olunmayacaqdır.
Məlumat xarici dövlətin müvafiq səlahiyyətli orqanına yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə ziddiyyət təşkil etmədiyi və milli maraqlarına zərər vurmadığı halda, belə məlumatın verilməsi xarici dövlətin müvafiq səlahiyyətli orqanına cinayət təqibini başlamağa və ya müvafiq sorğunu göndərməyə əsas yaratdıqda verilə bilər.
Pul vəsaitləri və ya digər əmlakla aparılmış əməliyyatlar barədə monitorinq iştirakçıları, monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər və ya nəzarət orqanları tərəfindən təqdim edilən, eləcə də mənbəyi məlum digər məlumatlar əsasında Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirləridir.
Nağd xarici valyuta, xarici valyutada qiymətli kağızlar, qiymətli daşlar, qiymətli metallar, o cümlədən qiymətli daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya digər məişət məmulatları.
Hər hansı xarici dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslər (dövlət və ya hökumət başçıları, nüfuzlu siyasətçilər, hökumət üzvləri, yuxarı instansiya məhkəmələrinin hakimləri, yüksək rütbəli hərbi qulluqçular, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin rəhbər vəzifəli şəxslər, siyasi partiya vəzifəli şəxslər), onların ailə üzvləri və yaxın qohumları xarici dövlətlərin siyasi xadimləri kateqoriyasına aid edilir.
Lisenziya əsasında fəaliyyət göstərən monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən həmin tələblərin pozulması Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada onların lisenziyasının dayandırılması və ya ləğv edilməsinə səbəb ola bilər.
Filiallar və törəmə hüquqi şəxslər yerləşdiyi ölkənin qanunvericiliyi ilə qadağan olunmursa bu sahədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə əməl etməlidir. Filiallara və törəmə hüquqi şəxslərə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində tələblərə əməl edilməsi onların yerləşdiyi ölkənin qanunvericiliyi ilə qadağan olunursa, monitorinq iştirakçıları bu barədə müvafiq nəzarət orqanlarına yazılı məlumat verməlidir.
“Xarici dövlətlərin siyasi xadimləri ilə işgüzar münasibətlər yalnız monitorinq iştirakçılarının rəhbərliyinin razılığı əsasında yaradıla bilər. Müştərinin və ya benefisiarın xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinə aid olduğu işgüzar münasibətlərin yaradılmasından sonra məlum olursa, işgüzar münasibətlər monitorinq iştirakçılarının rəhbərliyinin razılığı əsasında davam etdirilə bilər. Monitorinq iştirakçıları xarici dövlətlərin siyasi xadimləri olan müştəriləri və ya benefisiarların pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın mənbəyi barədə məlumatlar əldə etməlidir. “
Monitorinq iştirakçıları texnoloji vasitələrdən istifadə etməklə birbaşa əlaqə qurmadan yaradılan işgüzar münasibətlərin və ya aparılan əməliyyatların tənzimlənməsinə dair daxili qayda və prosedurlara malik olmalıdır. Monitorinq iştirakçıları bu daxili qayda və prosedurları müştəri ilə işgüzar münasibətlərin yaradılmasında, habelə müştərinin işgüzar münasibətləri və həyata keçirilmiş əməliyyatlarına dair əldə olunmuş məlumatların mütəmadi qaydada yeniləşdirilməsində tətbiq etməlidir. Qeyd olunan daxili qayda və prosedurlara monitorinq iştirakçılarının birbaşa əlaqədə olmadıqları müştərilərinin eyniləşdirilməsinə və verifikasiyasına dair tədbirlər daxil olmalıdır.
← Geriyə